XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX312 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0 XLX312  /  Service uptime: 1 days 01:22:16
aa9vi@arrl.net